Pravilnik o legalizaciji gradjevinskih objekata

На основу члана 185. став 13. и члана 196. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС и 24/11),
Министар животне средине, рударства и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ И О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА


I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују: критеријуми за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за породичне стамбене објекте и станове у стамбеним зградама чија је нето корисна површина до 100m², односно 200m² и објекте изграђене из средства буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, односно средстава правних лица чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе; критеријуми за објекте, односно делове објекта изграђене, односно реконструисане или дограђене без грађевинске дозволе, односно без одобрења за изградњу за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, односно решење којим се ти радови одобравају; начин израде и садржина техничке документације прописане за поступак легализације, као и садржина и начин издавања грађевинске и употребне дозволе, односно решења којим се одобравају изведени радови за објекте, односно делове објекта који су предмет легализације.
Одредбе овог правилника примењују се на започете поступке за легализацију, односно за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе, који нису окончани по одредбама Правилника о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини и начину израде техничке документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације („Службени гласник РС”, бр.89/09 и 5/10).

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 2.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације за породичне стамбене објекте и станове у стамбеним зградама чија је нето корисна површина до 100m², односно 200m², без обзира на укупну површину објекта, утврђује се на основу следећих критеријума:
1) степена комуналне опремљености;
2) годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта;
3) урбанистичке зоне;
4) положаја локације;
5) намене објекта;
6) нето корисне површине објекта;
7) времена закључења уговора којим се уређују међусобни односи у погледу уређивања грађевинског земљишта;
8) времена закључења уговора о уређивању међусобних односа у погледу прибављања прописане документације.

Накнада из става 1. овог члана умањује се за 99% за сваких 25m² по члану породичног домаћинства до 100m², а ако је предметни објекат, односно стан површине веће од 100m², накнада се умањује за 60% за следећих 100m², у односу на висину накнаде коју прописује јединица локалне самоуправе за уређивање грађевинског земљишта. Ако породично домаћинство има мање од четири члана, умањење од 99% се примењује по члану домаћинства, а накнада за остатак површине до 100m² се умањује у износу од 60% у односу на прописану висину накнаде.
Накнада из става 2. овог члана може се умањити и за објекте, односно станове за површину већу од 200m², ако је то прописано актом јединице локалне самоуправе којим се уређује накнада за уређивање грађевинског земљишта.
Накнада из става 2. овог члана може се умањити и власницима породичних стамбених објеката и станова у стамбеним зградама у износу од 60% у односу на висину накнаде коју прописује јединица локалне самоуправе за уређивање грађевинског земљишта, за првих 100m² у објекту, без обзира на укупну површину објекта, односно стана и без испуњења услова прописаних у члану 4.овог правилника, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Накнада из ст. 2. и 4. овог члана може се умањити лицу које са јединицом локалне самоуправе закључи уговор о уређивању међусобних односа у погледу накнаде за уређивање грађевинског земљишта или уговор о уређивању међусобних односа у погледу прибављања прописане документације до 30. јуна 2012. године, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 3.
Приликом обрачуна површина за умањење накнаде из члана 2. овог правилника, за станове у стамбеним зградама, обрачунава се нето корисна површина стана, без обзира на укупну површину стамбене зграде у којој се стан налази.
Умањења накнаде из члана 2. овог правилника не примењује се на породичне стамбене објекте и станове, када су изграђени у екстра или првој урбанистичкој зони, у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 4.
Умањење из члана 2. став 2. овог правилника може остварити лице које је поднело захтев за легализацију објекта који је изграђен до 11. септембра 2009. године, као и лице које је на том објекту стекло право својине до 5. априла 2011. године и које је трајно решавало своје стамбено питање, под условом да он или чланови његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад, који живе са подносиоцем захтева у заједничком домаћинству) немају другу непокретност на територији јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази објекат који је предмет легализације.
Испуњеност услова за умањење накнаде из става 1. овог члана, утврђују се на основу приложених доказа, у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о општем управном поступку (исправе, искази сведока, изјаве странака и др.).

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО ДЕЛОВЕ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНЕ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ НАКНАДНО ИЗДАТИ ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Степен завршености објекта
Члан 5.
За објекте који су изграђени без грађевинске дозволе до 11. септембра 2009. године може се накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат изграђен, односно завршен у складу са Законом о планирању и изградњи и овим поравилником.
Изузетно, грађевинска дозвола може се издати и за објекте високоградње који нису у потпуности изграђени, када се утврди да су на објекту изведени груби грађевински радови са формираним конструктивним склопом, односно када објекат поседује носеће елементе: темељ, зидове, армирано бетонске или челичне стубове са гредама, односно армирано бетонску таваницу, а на којима није постављена спољна столарија, који није укровљен, нису изведени разводи унутрашњих инсталација, ни завршни грађевинско-занатски радови (фасадерски, подополагачки, столарски и сл.), што представља минимални степен изграђености за ову врсту објеката.

Објекти изграђени на површинама јавне намене
Члан 6.
Објекти изграђени, дограђени или реконструисани без грађевинске дозволе могу бити предмет легализације ако су изграђени на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене или површина јавне намене за које се, утврђује јавни интерес у складу са одредбама посебног закона, осим за линијске инфраструктурне објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно мнистарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, као и за објекте саобраћајне комуналне инфраструктуре, ако орган, посебна организација, јавно предузеће или друго правно лице као управљач тог јавног добра да писмену сагласност за легализацију.
Предмет легализације из става 1. овог члана могу бити и објекти изграђени на зеленим површинама, осим објеката изграђених у постојећим уређеним јавним зеленим површинама, као и објекти изграђени у заштитном појасу државног пута II реда или општинског пута, ако управљач тог јавног добра да писмену сагласност за легализацију.
Писмену сагласност из ст. 1. и 2. овог члана по службеној дужности прибавља орган надлежан за накнадно издавање грађевинске дозволе.

Објекти изграђени у зони заштите културног добра
Члан 7.
Објекти изграђени, дограђени или реконструисани без грађевинске дозволе у зони заштите културног добра од изузетног значаја или у зони заштите културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног значаја или културног добра уписаног у Листу светске културне и природне баштине, могу бити предмет легализације ако орган, односно посебна организација која се бави пословима заштите културних добара да писмену сагласност за легализацију.
Сагласност из става 1. овог члана садржи и потребне прописане мере техничке заштите, које се обавезно морају спровести пре издавања употребне дозволе за предметни објекат, односно изведене радове.
Сагласност из става 1. овог члана по службеној дужности прибавља орган надлежан за накнадно издавање грађевинске дозволе.

Објекти изграђени на земљишту неповољном за грађење
Члан 8.
Објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске дозволе не могу бити предмет легализације ако су изграђени на земљишту неповољном за грађење или на земљишту изузетно неповољном за грађење, а подносилац захтева није приложио одговарајући доказ да је тај објекат стабилан и да не угрожава стабилност терена.
У поступку утврђивања испуњености услова за легализацију, надлежни орган је дужан да по службеној дужности, на неспоран начин утврди чињеницу из става 1. овог члана, а ако постоји сумња да се ради о земљишту неповољном за грађење или на земљишту изузетно неповољном за грађење, налаже подносиоцу да приложи одговарајуће доказе којим се утврђује да је објекат стабилан, однносно да не угрожава стабилност терена (извештаји, графички прилози планског документа са означеним површинама-тлом које је неповољно за градњу, инжењерско-геолошки извештаји и сл.).

Објекти изграђени од материјала који не обезбеђују трајност и сигурност
Члан 9.
Објекти изграђени, односно дограђени или реконструисани без грађевинске дозволе не могу бити предмет легализације ако су изграђени од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта.
У поступку утврђивања испуњености услова за легализацију, надлежни орган је дужан да по службеној дужности, на неспоран начин утврди чињеницу из става 1. овог члана, а ако постоји сумња да се ради о таквом објекту, службено лице одговарајуће струке, које је запослено у надлежном органу који решава по захтеву за легализацију, по извршеном увиду на лицу места сачињава записник о овој чињеници.
Записник о извршеном увиђају на лицу места садржи нарочито: податке о надлежном органу, податке о лицу које врши увиђај (име, презиме, стручна спрема, звање или положај у надлежном органу), датум изласка на лице места, број поднетог захтева за легализацију са основним подацима о власнику објекта и објекту, податке о томе ко присуствује увиђају и у ком својству, опис објекта (основни подаци о уграђеном материјалу и стању објекта на дан вршења увиђаја), као и друге чињенице које могу бити од утицаја у поступку.
Записник из става 2. овог члана потписује службено лице које је извршило увиђај, као и сва друга лица која су присуствовала увиђају.
Записник из става 2. овог члана прикључује се списима предмета за легализацију и представља доказно средство у поступку одлучивања по захтеву за легализацију.

IV. САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
Члан 10.
Уз захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе, зависно од врсте и намене објекта, подноси се документација прописана Законом о планирању и изградњи и овим правилником.

Фотографије објекта
Члан 11.
Када је прописано да се уз захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе или решења којим се одобравају изведени радови подноси фотографија објекта, достављају се четири фотографије које могу бити у боји или црно-беле, минималних димензија 100X150 мм, које приказују изглед објекта са уличне, дворишних и бочних страна.
Ако се захтев из става 1. овог члана односи на радове који су изведени унутар објекта, достављају се и фотографије које то приказују (споља и изнутра).

Садржина техничког извештаја о стању објекта
Члан 12.
Када је прописано да се уз захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе подноси технички извештај о стању објекта, он обавезно садржи геодетски снимак објекта који је предмет легализације и технички опис радова.

Члан 13.
Садржина геодетског снимка објекта из члана 12. овог правилника зависи од врсте објекта који је предмет легализације.
За објекте високоградње, геодетски снимак објекта обавезно садржи снимак објекта који је предмет легализације, ознаку катастарске парцеле, бруто развијену грађевинску површину у основи објекта, спратност, најмање две тачке предње фасаде објекта (Gauss- Krugerov координатни систем), по потреби спецификацију посебних физичких делова објекта по етажама, остале објекте на катастарској парцели, као и ознаке суседних катастарских парцела.
Геодетски снимак из става 1. овог члана, у одговарајућој размери, израђује овлашћено лице, уписано у одговарајући регистар за обављање послова премера.

Члан 14.
Технички опис радова из члана 12. овог правилника, зависно од врсте објекта, нарочито садржи:
1) назив, име и адресу, односно седиште инвеститора;
2)име и презиме лица које је сачинило технички извештај са подацима о поседовању и броју одговарајуће лиценце;
3) опис локације објекта са потребним подацима: улица и, ако постоји, кућни број објекта који је предмет легализације, број катастарске парцеле на коме се објекат налази;
4) опис објекта који је предмет легализације: бруто развијена грађевинска површина и површина објекта у основи, нето корисна површина са табеларним приказом површина за сваки ниво, број етажа-спратност објекта, висина објекта, намена објекта, као и архитектонски опис објекта са структуром, наменом простора и спецификацијом посебних физичких делова објекта;
5) опис и стање инсталација (за објекте високоградње: опис и стање инсталација водовода и канализације са начином прикључења на спољну мрежу; опис и стање електроинсталација са начином прикључења на спољну мрежу, односно доказ о постојању електричног бројила; опис и стање инсталација за грејање, тип грејања (етажно, даљинско и сл.) са начином прикључења на спољну мрежу);
6) скицу и табеларни приказ површина за сваку етажу, односно ниво, по функционалним јединицама;
7) изјаву о степену завршености и употребљивости објекта.
Када је предмет легализације објекат из члана 5. став 2. овог правилника, технички извештај из члана 12. овог правилника садржи и попис потребних радова на завршетку објекта који је предмет легализације, односно попис потребних мера техничке заштите, ако је предмет легализације објекат из члана 7. овог правилника.
Технички извештај из члана 12. овог правилника може да израђује и предузетник који испуњава услове за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Садржина записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта
Члан 15.
Када је прописано да се уз захтев за накнадно издавање грађевинске дозволе подноси записник о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта, он, поред геодетског снимка и техничког описа, који се израђују у складу са чл. 13. и 14. овог правилника, садржи и спецификацију посебних физичких делова објекта и ситуационо решење.
Члан 16.
Спецификација посебних физичких делова објекта садржи нумерацију, намену, нето корисну површину сваког посебног дела објекта, као и назив етаже на којој се налази.
Ако не постоји могућност приступа у све посебне физичке делове објекта, записник садржи укупну бруто развијену површину објекта, без исказивања података о посебним физичким деловима у које није био омогућен приступ.
Садржина ситуационог решења зависи од врсте објекта који је предмет легализације, а нарочито садржи:
1) ознаку катастарске парцеле на коме се објекат налази и ознаке суседник катастарских парцела;
2) регулационе и грађевинске линије са приказом постојећих објеката са спољним мерама;
3) положај места прикључка.
Ситуационо решење израђује, у одговарајућој размери, одговорни пројектант на основу геодетског снимка.

Члан 17.
Када је предмет легализације објекат комуналне инфраструктуре или подземни линијски инфраструктурни објекат, записник из члана 15. овог правилника садржи и друге податке који су карактеристични за ту врсту објеката (извод из катастра подземних инсталација, снимак трасе постојећег вода и др.).
Када је предмет легализације објекат из члана 5. став 2. овог правилника, записник из става 1. овог члана садржи и попис потребних радова на завршетку објекта који је предмет легализације, односно попис потребних прописаних мера техничке заштите, ако је предмет легализације објекат из члана 7. овог правилника.
Ако одговорни пројектант, односно друго овлашћено лице запослено у привредном друштву, односно другом правном лицу које израђује записник из члана 15. овог правилника, утврди да стање конструкције, односно квалитет извршених радова у погледу стабилности, односно сигурности није задовољавајући, да објекат није опремљен потребном инфраструктуром, односно да га треба у том смисли реконструисати, или су у међувремену измењени технички стандарди за ту врсту објекта, обавезно утврђује и предлог мера, односно попис радова који се морају предузети пре издавања употребне дозволе, ако је предмет легализације линијски инфраструктурни објекат, путни објекат (мост, тунел и др.) или објекат комуналне инфраструктуре.
Записник из члана 15. овог правилника израђује привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова.
Изјаву о степену завршености, техничкој исправности и употребљивости објекта, односно о испуњености услова за употребу и коришћење објекта потписује одговорни пројектант, односно друго овлашћено лице запослено у привредном друштву, односно другом правном лицу које је израдило записник из члана 15. овог правилника.

Скица објекта
Члан 18.
Када је предмет легализације помоћни објекат (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.) доставља се скица објекта која садржи нарочито: димензије објекта са котама, приказ отвора на објекту, површину објекта, податке о материјалу од кога је објекат изграђен, податак о положају објекта у односу на главни објекат и суседне објекте.
За истинитост података одговара лице које је скицу сачинило.

Садржина пројекта изведеног објекта
Члан 19.
Када се као доказ у поступку легализације доставља пројекат изведеног објекта, он садржи општи, текстуални и графички део.
Пројекат изведеног објекта је главни пројекат, на кога се примењују све одредбе о главном пројекту и пројекту изведеног објекта у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 20.
Општи део пројекта изведеног објекта садржи:
1) насловну страну са називом и локацијом објекта, називом пројекта и датумом израде, називом или именом и адресом инвеститора, називом и седиштем привредног друштва, односно другог правног лица које је израдило техничку документацију;
2) податке о инвеститору, врсти објекта, месту градње (катастарска парцела, катастарска општина), години изградње објекта, пројктанту (извод из регистра привредних субјеката и лиценца одговорног пројектанта) и грађевинској вредности објекта.

Члан 21.
Текстуални део пројекта садржи техничке извештаје о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњем уређењу.

Члан 22.
Технички извештај о стању објекта садржи:
1) опис конструктивног система;
2) податке о условима фундирања;
3) податке о климатској зони и зони сеизмичности;
4) податке о уграђеним материјалима;
5) податке о степену завршености објекта и уоченом квалитету извршених радова, са посебним освртом на стање конструкције, односно испуњености услова за употребу у погледу стабилности, односно сигурности.

Члан 23.
Ако су инсталације у објекту изведене према раније издатим условима, односно сагласностима или је са јавним предузећем, односно другим надлежним органом закључен уговор о регулисању међусобних обавеза, не прилаже се пројекат тих инсталација.
Исправност извршених радова утврђује се на основу извештаја урађеним од стране овлашћених привредних друштава или правних лица.

Члан 24.
Извештај о стању постојеће инфраструктурне мреже садржи начин прикључења, са доказом о испуњености услова, које издају надлежне организације, односно друга привредна друшва или правна лица.

Члан 25.
Графички део пројекта изведеног објекта садржи ситуационо решење, основе темеља, свих нивоа и крова, карактеристичне пресеке и потребне изгледе објекта.
Ситуационо решење се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи и овим правилником.

Члан 26.
Подносилац захтева има могућност да уместо прописане техничке документације за поједину врсту објеката достави технички документ који садржи већи степен детаљности и разраде, односно подносилац увек може да достави уместо прописаног техничког документа и пројекат изведеног објекта, који поред обавезне садржине може садржати, ако је предмет легализације објекат из члана 5. став 2. овог правилника и попис потребних радова на завршетку објекта, односно и попис потребних прописаних мера техничке заштите, ако је предмет легализације објекат из члана 7. овог правилника.

V. САДРЖИНА И НАЧИН ИЗДАВАЊА
ГРАЂЕВИНСКЕ И УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Члан 27.
Када се у поступку утврђивања о могућностима легализације утврди да су се стекли услови за легализацију, надлежни орган обавештава подносиоца захтева да у року од 60 дана достави доказ о уређивању међусобних односа са органом, односно организацијом која уређује грађевинско земљиште.
Када се подносилац захтева изјасни да ће накнаду за уређивање грађевинског земљишта платити по одобрењу кредита за легализацију од стране пословне банке, пре упућивања обавештења из става 1. овог члана, прибавља се и податак о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта за тај објекат.
По добијању податка о висини накнаде за објекат, доставља се обавештење подносиоцу захтева да постоји могућност легализације и о висини накнаде коју је дужан да плати.
Обавештење из ст. 1. и 2. овог члана представља основ за закључење уговора са органом, односно организацијом која уређује грађевинско земљиште.
За објекте изграђене из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, односно средстава правних лица чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, који се користе за потребе или су у функцији остваривања надлежности државних органа и организација и органа територијалне или локалне самоуправе, односно делатности јавног предузећа, односно другог правног лица чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, у поступку легализације се не доставља доказ о решеним имовинско-правним односима на грађевинском земљишту, као ни доказ о уређивању међусобних односа са органом, односно организацијом која уређује грађевинско земљиште.

Члан 28.
Грађевинска дозвола издаје се када се утврди да постоји могућност легализације и када подносилац захтева достави доказ прописан чланом 195. став 5. Закона.
Грађевинска дозвола се издаје решењем у року од 15 дана од дана достављања доказа из члана 195. став 5. Закона о планирању и изградњи.
Диспозитив решења из става 2. овог члана, поред података происаних законом, садржи:
1) назив, односно име и презиме власника објекта коме се издаје грађевинска дозвола, са назнаком адресе, односно седишта;
2) податке о објекту чија изградња је завршена без грађевинске дозволе, који испуњава прописане услове за грађење и коришћење, са основним подацима о његовој намени, врсти (стамбени, пословни, индустријски, енергетски, саобраћајни и др.), габариту, спратности, бруто развијеној грађевинској површини, нето корисној површини, као и ознаку локације на којој се налази (катастарска парцела, катастарска општина, улица и број);
3) назив привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника који су израдили техничку документацију и име одговорног пројектанта за објекте из члана 192. Закона, односно за објекте за које је као доказ у поступку достављен пројекат изведеног објекта, са констатацијом да је предметна техничка документација саставни део решења о грађевинској дозволи;
4) констатацију да се, по правноснажности, решење доставља органу надлежном за упис права својине у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, ако је, у складу са члanom 195. став 8. Закона о планирању и изградњи, утврђено да, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана, Република Србија не гарантује за стабилност и сигурност објекта.
Решење о накнадно издатој грађевинској дозволи, када су предмет легализације објекти из члана 5. став 2, члана 7. став 1. и члана 17. став 4. овог правилника, садржи и обавезу власника објекта да изведе радове на завршетку објекта, односно предузме радове на санацији објекта, као и рок у коме се потребни радови морају завршити. По истеку тог рока и завршетку радова, стичу се услови за подношење захтева за издавање употребне дозволе за предметни објекат.

Члан 29.
Када је предмет легализације објекат из члана 189. Закона о планирању и изградњи, осим производних објеката, грађевинска дозвола издаје се за објекат, а по правноснажности тог решења могу се издати појединачна решења, по поднетим захтевима власника на посебним физичким деловима објекта.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта за објекат из става 1. овог члана плаћа се сукцесивно, кроз плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта за посебне физичке делове објекта, а која се утврђује пре издавања грађевинске дозволе по појединачним захтевима власника.

Члан 30.
Надлежни орган који је издао грађевинску дозволу, уручује два примерка решења власнику објекта, један примерак доставља надлежном инспекцијском органу, а основне податке из решења (о власнику објекта, објекту, броју и датуму издавања решења и др.) уноси у списак – преглед издатих грађевинских дозвола.
Један примерак решења и документацију на основу које је издата грађевинска дозвола задржава орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

Члан 31.
Када орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да објекат који се користи, односно објекат чија је изградња завршена без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, испуњава прописане услове за грађење и коришћење, грађевинску и употребну дозволу, орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, може издати једним решењем.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини и начину израде техничке документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације („Службени гласник РС”, бр.89/09 и 5/10).

Члан 33.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијe”.

Број: 110-00-00049/2011-07
У Београду, 13. априла 2011. године
МИНИСТАР
Оливер Дулић