Usluge


          Osnovna delatnost projektnog biroa "Design N" je projektovanje i izrada tehničke dokumentacije za različite potrebe i namene:

-      analiza mogućnosti izgradnje objekata na određenoj lokaciji,

-      analiza i sastavljanje Projektnog Zadataka, programa izgradnje, tehnoloških                           analiza kao i urbanističko inženjerskih uslova sa prikazom                                     efikasnosti uloženih sredstava,

-      konsultantske usluge - pri pripremi ili otpočinjanju novih, odnosno na već                             započetim projektima, stavljamo Vama na raspolaganje naše                                 iskustvo kojim možete razviti I zaštititi svoje interese na projektu I                         uštedeti novac i vreme,

-       izrada potrebnih elaborata za investiciono održavanje objekata,

-       idejna rešenja, tehničke opise, situacione planove i Idejne Projekte za potrebe                       dobijanja Lokacijskih Uslova,

-       izrada tehničke dokumentacije za dobijanje Građevinske Dozvole,

-       kompletno projektovanje potrebnih faza projekata, svih vrsta stambenih,                              stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, sa razradom od početnih                        skica do kompletne tehničke dokumentacije za sve Vaše potrebe,

-       projektovanje rekonstrukcija, sanacija, adaptacija i dogradnja postojećih                                objekata,

-       izrada tehničke dokumentacije - Projekta Izvedenog Stanja (objekta),

-       Idejne, Glavne i Izvođačke projekte za sve vrste uređenja - enterijera,                                   eksterijera, parternog uređenja, hortikulturnih rešenja,

-        izrada tehničke dokumentacije za potrebe procesa legalizacije građevinskih                           objekata u skladu sa aktuelnim Zakonskom regulativom,

-        Tehničku Kontrolu cele, odonsono delova  tehničke dokumentacije,

-        izradu procena, specifikaciju materijala, predmera i predračuna potrebnih i                             planiranih radova, kao i dokumentaciju za potrebe dobijanja                                   namenskih uslova, saglasnosti i/ili kredita potrebnih za                                         građevinske objekte,

-        razradu i izradu svih tehničkih detalja, elemenata kao i izvoda i specifikaciju                         armature potrebnih za izradu građevinskih objekata,

-        praćenje investicione gradnje kontrolom i savetima,

-        vršenje projektantskog i stručnog Nadzora pri izvođenju građevinskih                                 radova,

-         vršenje Tehničkog Prijema građevinskog objekta za potrebe dobijanja                                 Upotrebne Dozvole,

-         koordinaciju različitih strana u toku izvođenja projekta i/ili radova                                       (projektanta odabranih i potrebnih faza projektne dokumentacije,                           isporučioca opreme, izvođača radova, nabavke rekvizita i sl.)

       Sve usluge projektovanja, koje nudimo, predstavljaju kombinaciju Vaših ideja, želja i našeg iskustva, a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

       Na sledećim stranicama možete se detaljnije upoznati sa potrebnim koracima i određenim procesima izrade potrebne tehničke dokumentacije:


 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta

 LEGALIZACIJA: Uputstva i dokumenta

 Projektovanje bašti ugostiteljskih objekata

 Projekti elemenata reklamnog oglašavanja


Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za 

potrebnu dokumentaciju ili detalje, 

obratite se našem timu profesionalaca, 

koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.


Kontakt strana