PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta

 Izmene Zakona o planiranju i izgradnji pred Vladom  


Građevinska dozvola, novom izmenom Zakona o planiranju i izgradnji, prestaje da važi ukoliko u roku od pet godina ne bude izdata upotrebna dozvola za taj objekat. 

U Ministarstvu navode da ovom izmenom žele da utiču na to da se započeti objekti brzo završe i upišu u evidenciju nepokretnosti.

Za potrebe investicionog i tehničkog održavanja biće dovoljno dostaviti tehnički opis i popis radova, kao i dokaz o imovini. Po rečima pomoćnika ministra 
Aleksandre Damnjanović - Petrović, s
manjena je potrebna dokumentacija, vreme i troškovi izrade, i dodaje da je propisan rok od osam dana za izdavanje te dozvole.

Za detaljnije informacije vezane oko potrebnih procesa i koraka za izradu potrebne tehničke dokumentacije više u daljem tekstu, ispod linkova sa komentarima i analizama informacija. 


Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Proces projektovanja i izrade potrebne projektne dokumentacije


    Projektna dokumentacija, Idejna skica, Idejni i Glavni Projekat, kao finalni proizvodi koje izrađujemo za Vaše objekte, predstavljaju tehničke elaborate sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata, sa pratećim pravnom i tehničkom dokumentacijom.

 

Proces projektovanja se sastoji iz više faza:


·         prva faza je izrada IDEJNOG REŠENJA, IDEJNE SKICE, polaznog rešenja u procesu projektovanja,

·         druga faza je izrada SITUACIONOG PLANA i IDEJNOG PROJEKTA koji je bitan proces radi sagledavanja potreba i mogućnosti, a sve u cilju dobijanja potrebne LOKACIJSKE DOZVOLE,

·         treća faza je izrada PROJEKTA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, 

·         četvrta faza je izrada IZVOĐAČKOG PROJEKTA, koji nije obavezna dokumentacija,

·       peta faza je izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA, obavezna dokumentacija samo u slučaju odstupanja od Glavnog Projekta, a radi TEHNIČKOG PRIJEMA objekta, a kasnije u dobijanja UPOTREBNE DOZVOLE.

 

IDEJNO REŠENJE, IDEJNA SKICA

    Na osnovu Vaših želja, koje mogu biti skice, osnove iz časopisa ili postojećih projekata, pravi se Projektni Zadatak, koji je osnova za dalji proces projektovanja. U njemu se definiše broj, namena, veličina, mogući raspored željenih prostorija, odnosno funkcije objekta, spratnost, kao i način i vrsta gradnje, željene materijale, kao i moguće potrebe vezane za tehničke određene uslove (teretane, kotlarnice, radionice, bazene, garaže) ili neke specifične radne prostorije (ordinacije, mehaničarske radnje, radionice, ugostiteljske i turističke objekte).

    Nakon sagledavanja Vaših želja, skica, osnova, projekata, fotografija, i sastavljenog Projektnog Zadatka, mi ćemo biti u mogućnosti da Vam ponudimo idejna rešenja, koja ne moraju biti konačna, koja nakon prezentacije i konsultacija sa Vama, mogu da se modifikuju do željenog rezultata. Rezultat ovog predstavlja kombinaciju Vaših ideja, želja, potreba i našeg iskustva, a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti. Ako niste zadovoljni sa nečim, radi se dalja korekcija, sve dok ne budete zadovoljni i Vi ali i Mi, jer, ipak, moraju se poštovati zakoni i pravila struke, a naravno, i poslovanja sa unapred dogovorenim maksimalnim brojem varijanti i izmena.

 
 
 
 
 
 
  
     Na osnovu idejne skice - rešenja, mi izrađujemo Idejni Projekat, sa definisanim veličinama i visinama, oblikom i materijalima,sa svim potrebnim osnovama, izračunatim građevinskim i urbanističkim parametrima.

    Ova faza veoma važna jer kada jednom dobijete URBANISTIČKE USLOVE, tj. LOKACIJSKE DOZVOLE više ne bi trebalo odstupati od dozvoljenih (traženih) dimenzija i spratnosti objekta jer ćete, u protivnom, morati potraživati, konkurisati za nove uslove (a samim tim i novu kompletnu projektnu dokumentaciju - Idejni Projekat). 

      Bolje je unapred “igrati se na papiru”, a kada se dođe do kvalitetnog rešenja, usvojiti ga kao konačno. Prednost današnje 3D tehnologije tu stoji Vama na usluzi, možete unapred videti kako će izgledati Vaš objekat. Pogledajte galerije na našem sajtu, možda daju inspiraciju za Vaše buduće projekte.Pored standardnih 2D prikaza, mi nudimo obradu i prezentaciju 3D modela Vašeg budućeg prostora na više načina:
  - fotorealističnim perspektivnim prikazima - RENDERIMA,
  - izradom ANIMACIJA, sa unapred određenom trasom kretanja kamere,
  - kao i izradom virtuelnog 3D modela, kroz koji je moguće kretati se bez unapred odrađenih putanja, poput kretanja kroz moderne 3D video igre. 


 
Preuzmite i isprobajte!
Istražite virtuelni 3D model!
Pružamo Vam priliku da se prošetate kroz Vaš objekat pre nego što ga napravite!SITUACIONI PLAN

    U SITUACIONOM PLANU i IDEJNOM PROJEKTU, definišu se sve spoljne dimenzije budućeg objekta, spratnost i željni položaj objekta na pripadajućoj parceli. Sa njim i pratećim tehničkim opisom, koji sadrži obračun NETO i BRUTO površina, primenjeni konstruktivni sistemi i načini gradnje sa materijalizacijom, i svim predviđenim potrebnim vrstama, karakteristikama i jačinama instalacionih sistema budućeg objekta, Vi podnosite Zahtev za izdavanje AKTA O URBANISTIČKIM USLOVIMA, tj Zahtev za izdavanje LOKACIJSKE DOZVOLE.

    Prilizi koji su potrebni uz Zahtev su sledeći:

- Idejno Rešenje ili Idejni Projekat u zavisnosti od vrste, tipologije, namene objekta odnosno projektne dokumentacije,
- dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu,
- dokaz o uplati administrativnih taksi,
- dokaz o uplati nadoknade za proces objedinjene procedure - CEOP

    Podnosilac zahteva je dužan, prema Zakonu o planiranju i izgradnji, da pre podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, formira građevinsku parcelu (u slučaju kada parcela nije zavedena kao gađevinsko zemljište), osim u posebnim slučajevima predviđenim članovima ovog Zakona.

 


IDEJNI PROJEKAT

    Za neke objekte nije obavezna izrada Idejnog Projekta, tj. Može se preći odmah na izradu Glavnog Projekta.

      Idejnim projektom se definišu položaj i kapacitet objekta na  utvrđenoj lokaciji, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijske koncepcije objekta i statička i dinamička provera glavnih elemenata konstrukcije, izbor građevinskih materijala, instalacija i mogućnost smeštaja opreme, obezbeđenje nesmetanog kretanja lica sa posebnim potrebama u prostoru, mere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, da nije pogoršana upotrebljivost susednih objekata, mere zaštite od požara u vidu koncepcije zaštite od požara, procenjena vrednost objekta, organizacioni elementi izgradnje, održavanja i dr.

    Urađeno IDEJNO REŠENJE, sa kojim ste bili zadovoljni i ako (u međuvremenu) nije bilo izmena, prerađujemo i modifikujemo u IDEJNI PROJEKAT.

    Ako ste se u međuvremenu predomislili u vezi nekih elemenata ili niste zadovoljni sa nekim elementima, radimo korekciju, ali sada samo u granicama dozvoljenih dimenzija i spratnosti, dok ne budete zadovoljni dobijenim rešenjem. IDEJNI PROJEKAT obavezno sadrži:

·         situacioni plan,

·         crteže koji određuju objekat u prostoru (sve osnove, karakteristične preseke, izglede),

·         namenu objekta; tehnički opis i planiranu investicionu vrednost objekta,

·         statičku analizu glavnih nosača - noseće konstrukcije,

·         analizu instalacija koja se izrađuje radi utvrđivanja koncepcije ovih instalacija, potreba i načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture,

·         idejni projekat potrebnih pripremnih radova (saniranje terena i obezbeđivanje susednih objekata, formiranje novih i privremenih saobraćajnica, potrebnih privremenih načina povezivanja sa postojećom mrežom infrastrukture...)

    

    Tokom izrade IDEJNOG PROJEKTA, još uvek imate mogućnost da izvršite pojedine izmene u rasporedu prostorija i izgledu objekta.

 
     Rad sa varijantama otvara mogućnost sagledavanja prednosti, ali i mana pojedinih rešenja u funkcionalnom, konstruktivnom ali i finansijskom aspektu.
     Dat je primer rada sa varijantama:


 

     Sa urađenim Idejnim Projektom, Vi podnosite Zahtev za dobijanje Lokacijskih Uslova. U okviru LOKACIJSKE DOZVOLE, na osnovu traženih parametara, dobićete sve potrebne prethodne uslove (uslove za elektro instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, grejanja ili energetskog snabdevanja, potrebne tehničke i sanitarne uslove kao i moguće uslove Zavoda za zaštitu spomenika, ili neke od ostalih specifičnih uslova koji direktno uslovljavaju funkciju, oblikovanje ili karakteristiku budućeg objekta), moguće uslove za specifična geomehanička ispitivanja, i opise za ostala potrebna mišljenja potrebna za izradu PROJEKTA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE.  PROJEKAT ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

    

      U PROJEKTU ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE se precizno definišu potrebne dimenzije i tačan položaj svih pojedinačnih konstruktivnih elemenata – zidova, stubova, greda, ploča, stepeništa, vrata, prozora, dimnjaka, armature… U ovom projektu se definiše način obrade i upotreba pojedinih upotrebljenih materijalia. Radi se i Glavni Projekat vodovoda i kanalizacije kao i Glavni Projekat Elektro instalacija. Ostali delovi Glavnog Projekta se mogu razlikovati od same vrste i namene objekta (mašinske instalacije, projekta protiv požarne zaštire, projekat liftova i eskalatora, tehnoloških procesa i ostalo). Pored toga, u projektu ćete dobiti predmer i predračun sa količinama potrebnih materijala, kao i troškove projektovanih radova.


    Ova zehnička dokumentacija sadrži naročito:

·         opštu dokumentaciju: rešenje o registraciji, rešenje o projektantu, licencu, projektni zadatak, rešenje – odobrenje za gradnju, izjavu o usaglašenosti projekata, pregled primenjenih zakona i propisa, poseban prilog iz zaštite na radu i vrednost objekta;

·         arhitektonski projekat: tehnički opis objekta, predmer i predračun svih građevinsko-zanatskih radova, pregled površina objekta po JUS U.C2.100:2002 i potrebne grafičke priloge (situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru – sve karakteristične osnove, preseke, izglede i potrebne detalje);
·         elaborat energetske efikasnosti objekta,

·         projekat konstrukcija: tehnički izveštaj, statički proračun sa grafičkim prilogama – pozicione planove i termički proračun primenjenih konstrukcija;

·         projekat vodovoda i kanalizacije: tehnički opis, predmer i predračun instalacija vodovoda i kanalizacije, hidraulički proračun, grafičke priloge – osnove i izometriju;

·         projekat elektro instalacija: tehnički opis, predmer i predračun elektro instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme.


    Vi dobijate tri primerka PROJEKTA i za njih je obavezna saglasnost Tehničke Kontrole projektne dokumentacije.

    Napominjemo Vam da smo dali primer potrebne dokumentacija ako gradite NOVI objekat. Za slučaj da želite da postojeći objekat rekonstruišete, sanirate ili dogradite, postupak je sličan, uz određeme moguće modifikacije i, sa ili bez dodatnih uslova, zavisno od vrste, namene i lokacije planiranih radova i objekta.

 

Potrebni koraci, saveti i pomoć...

OSNOVNI KORACI - OD IDEJE DO UPOTREBNE DOZVOLE

 
Utvrđivanje uslova za izgradnju i izvođenje radova:
 

      A: Informacija o lokaciji
      B: Idejno rešenje
      C: Lokacijski uslovi


Pribavljanje akta kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova

1. Pribavljanje Građevinske Dozvole:
      A: Generalni projekat i prethodna studija opravdanosti
      B: Idejni Projekat i studija opravdanosti
      C: Proejkat za građevisnku dozvolu
      D: Tehnička Kontrola projekta za građevinsku dozvolu
      E: Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu
      F: Imovinsko-pravni odnosi
      G: Građenje na neopremljenim lokacijama (u slučaju da nedostaje određena infrastruktura)
      H: Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta
       I: Građevinska Dozvola
       J: Izmena Građevinske Dozvole

 
2. Pribavljanje Rešenja o odobrenju
      A: Idejni projekat za radove koji se vrše na osnovu Rešenja o odobrenju
      B: Rešenje o odobrenju


3. Posebni slučajevi
      A: Objekti i radovi koji se mogu izvoditi bez akta
      B: Postavljanje i uklanjanje montažnih privremenih objekata
      C: Izgradnja ma osnovu Privremene Građevinske dozvole
      D: Uklanjanje objekata

 
4. Izvođenje radova
      A: Projekat za izvođenje
      B: Pribavljanje saglasnosti
      C: Prijava radova
      D: Izvođenje radova
      E: Stručni nadzor


Završni koraci
      A: Priključenje objekta
      B: Projekat izvedenog objekta
      C: Tehnički pregled
      D: Upotrebna Dozvola
      E: Uknjiženje objekta


        To je bio, ukratako, pregled svih aktivnosti koje Vas očekuju.

        Potrebno je napomenuti još i  da sve aktivnosti vezane za planirane radove i izradu potrebne tehničke dokumentacije se moraju obraditi preko sistema "Objedinjene procedure".

        Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

        Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure ("Službeni glasnik RS", broj 22 od 27.02.2015.) bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne evidencije, kao i ovlašćenja i obaveze registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru, način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri, kao i forma u kojoj se u toj proceduri dostavljaju, odnosno razmenjuju, tehnička dokumentacija i akta. 

Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnimsavetima i informacijama.


Kontakt