PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: uputstva i dokumenta

       Izmenama Statuta Beograda predviđeno je da deset gradskih i prigradskih opština u Beogradu od 1. januara 2020. godine sprovodi legalizaciju objekata površine do 400 kvadrata i izdaje građevinske dozvole do 1.500 kvadrata. Prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3.000 kvadrata i izdavati građevinske dozvole do 5.000 kvadrata.

       Građevinska dozvola, novom izmenom Zakona o planiranju i izgradnji, prestaje da važi ukoliko u roku od pet godina ne bude izdata upotrebna dozvola za taj objekat. 

U Ministarstvu navode da ovom izmenom žele da utiču na to da se započeti objekti brzo završe i upišu u evidenciju nepokretnosti.

Za potrebe investicionog i tehničkog održavanja biće dovoljno dostaviti tehnički opis i popis radova, kao i dokaz o imovini. Po rečima pomoćnika ministra 
Aleksandre Damnjanović - Petrović, s
manjena je potrebna dokumentacija, vreme i troškovi izrade, i dodaje da je propisan rok od osam dana za izdavanje te dozvole.

Za detaljnije informacije vezane oko potrebnih procesa i koraka za izradu potrebne tehničke dokumentacije više u daljem tekstu, ispod linkova sa komentarima i analizama informacija. 

Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.


Proces projektovanja i izrade potrebne projektne dokumentacije


       Projektna dokumentacija, Idejna skica, Idejni i Glavni Projekat, kao finalni proizvodi koje izrađujemo za Vaše objekte, predstavljaju tehničke elaborate sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata, sa pratećim pravnom i tehničkom dokumentacijom.

Proces projektovanja se sastoji iz više faza:

- prva faza je izrada IDEJNOG REŠENJA, IDEJNE SKICE, polaznog rešenja u procesu projektovanja,
- druga faza je izrada SITUACIONOG PLANA i IDEJNOG PROJEKTA koji je bitan proces radi sagledavanja potreba i mogućnosti, a sve u cilju pribavljanja potrebne LOKACIJSKE DOZVOLE,
- treća faza je izrada PROJEKTA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (PGD),
- četvrta faza je izrada PROJEKTA ZA IZVOĐENJE (PZI), a koji nije obavezna dokumentacija za sve kategorije objekata,
- peta faza je izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA, obavezna dokumentacija samo u slučaju odstupanja od Projekta za dobijanje građevinske dozvole (PGD-a), a radi TEHNIČKOG PRIJEMA objekta, i kasnije dobijanja UPOTREBNE DOZVOLE.
 
IDEJNO REŠENJE, IDEJNA SKICA
       Na osnovu Vaših želja, koje mogu biti skice, osnove iz časopisa ili postojećih projekata, pristupa se formiranju Projektnog Zadatka, koji je polazna osnova za dalji proces projektovanja i izrade potrebne vrste tehničke dokumentacije. U njemu se definiše broj, namena, veličina, mogući raspored željenih prostorija, odnosno funkcija objekta, spratnost, način i vrsta gradnje, željene materijale, kao i moguće specifične potrebe vezane za određene tehničke uslove (teretane, kotlarnice, radionice, bazene, garaže) ili neke specifične radne prostorije (ordinacije, mehaničarske radnje, radionice, ugostiteljske i turističke objekte).
       Nakon sagledavanja Vaših želja i formiranog Projektnog Zadatka, mi smo u mogućnosti da Vam ponudimo idejna rešenja, koja i ne moraju biti konačna, tj koja nakon prezentacije i konsultacija sa Vama, mogu biti modifikovana do željenih rezultata. 
       Rezultat ovog procesa predstavlja najkvalitetniju kombinaciju Vaših ideja i našeg iskustva, a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti. 
       U slučaju da niste zadovoljni ponuđenim rešenjima, nastavlja se rad na daljim korekcijama, sve dok ne budu postignuti pozitivni rezultati, tj dok ne budete zadovoljni i Vi ali i Mi.
       Naš princip rada je da se želje Investitora moraju ispoštovati, ali sve u skladu sa aktuelnom Zekonskom regulativom, normativima i pravilima struke, i naravno, pravilima poslovanja sa unapred dogovorenim maksimalnim brojem varijanti i izmena.
 
 
 
 
 
 
  
       Na osnovu usvojenog idejnog rešenja, mi izrađujemo Idejni Projekat (IDP), sa definisanim gabaritima objekta, visinama, oblikom, kapacitetima i materijalima, sa svim potrebnim grafičkim, numeričkim i tekstualnim delovima i parametrima.
       Ova faza veoma važna jer kada jednom dobijete LOKACIJSKE USLOVE više ne bi trebalo odstupati od dozvoljenih (traženih) dimenzija i spratnosti objekta jer bi, u protivnom, morati konkurisati za izdavanje novih (izmenjenih) lokacijskih uslova. Samim tim izrađuje se i nova tehnička dokumentacija - Idejni Projekat. Ceo proces komunikacije sa nadležnim službama se vraća na početak.

       Naš savet:
       bolje je unapred “igrati se na papiru”, do dolaska do kvalitetnog finalnog rešenja!

       Naš način rada i prednost današnje 3D tehnologije tu stoji Vama na usluzi. Sa načinom odabranog nivoa obrade i prezentacije, Vi možete unapred videti kako će izgledati Vaš objekat i uvideti sve prednosti i/ili mane predloženih rešenja.

       Pogledajte galerije na našem sajtu, možda mogu da Vam pruže inspiraciju:


      Pored standardnih 2D prikaza, mi nudimo obradu i prezentaciju 3D modela Vašeg budućeg prostora na više načina:

  - fotorealističnim perspektivnim prikazima - RENDERIMA,
  - izradom ANIMACIJA, sa unapred određenom trasom kretanja kamere,
  - kao i izradom virtuelnog 3D modela, kroz koji je moguće kretati se bez unapred odrađenih putanja, poput kretanja kroz moderne 3D video igre. 

 
Preuzmite i isprobajte!
Istražite virtuelni 3D model!
Pružamo Vam priliku da se prošetate kroz Vaš objekat pre nego što ga napravite!SITUACIONI PLAN I IDEJNI PROJEKAT (IDP) 

      U tehničkoj dokumentaciji koja sadrži SITUACIONI PLAN, tj IDEJNOM PROJEKTU (IDP), definišu se sve spoljne dimenzije (gabariti) budućeg objekta, spratnost i željni položaj objekta na pripadajućoj parceli. 
       Sa njim i pratećim tehničkim opisom, koji sadrži obračun NETO i BRUTO površina, primenjeni konstruktivni sistemi i načini gradnje sa materijalizacijom, i svim predviđenim potrebnim vrstama, karakteristikama i jačinama i kapacitetima instalacionih sistema budućeg objekta, Vi podnosite Zahtev za izdavanje LOKACIJSKIH USLOVA.

Prilizi koji su potrebni uz Zahtev su sledeći:
- Idejno Rešenje ili Idejni Projekat u zavisnosti od vrste, tipologije, namene objekta odnosno projektne dokumentacije,
- dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu,
- dokaz o uplati administrativnih taksi,
- dokaz o uplati nadoknade za proces objedinjene procedure - CEOP
- overeno ovlašćenje/punomoćje za zastupanje i podnošenje Zahteva u procesu Objedinjene Procedure. U prethodnom delu teksta smo napomenuli da Vi podnosite Zahtev u procesu Objedinjene Procedure. Ako Vama odgovara, kod nas imate  mogućnost da Vas mi i zastupamo u predmetnom procesu.

       Napomena: 
       Podnosilac zahteva je dužan, prema Zakonu o planiranju i izgradnji, da pre podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, formira građevinsku parcelu (u slučaju kada parcela nije zavedena kao gađevinsko zemljište), osim u posebnim slučajevima predviđenim članovima ovog Zakona.

       Tokom razrade i izrade IDEJNOG PROJEKTA, još uvek imate mogućnost da izvršite pojedine izmene u rasporedu prostorija i izgledu objekta.
       Rad sa varijantama otvara mogućnost sagledavanja prednosti, ali i mana pojedinih rešenja u funkcionalnom, konstruktivnom ali i finansijskom aspektu.

       Dat je primer rada sa varijantama:


 

PROJEKAT ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (PGD)

      U PROJEKTU ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE se precizno definišu potrebne dimenzije i tačan položaj svih pojedinačnih konstruktivnih elemenata – zidova, stubova, greda, ploča, stepeništa, vrata, prozora, dimnjaka, armature… U ovom projektu se definiše način obrade i upotreba pojedinih upotrebljenih materijalia. 
       Ostali delovi Projekta za dobijanje građevinske dozvole se mogu razlikovati od same klasifikacije, vrste i namene objekta (hidrotehničke instalacije, elektro energetske instalacije, telekomunikacione i signalne instalacije, mašinske instalacije, projekta protiv požarne zaštire, projekti liftova, parking sistema i eskalatora, specifičnih tehnoloških procesa i ostalo). 
       Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole podleže obaveznoj proveri i saglasnosti izvršene Tehničke Kontrole (revizije) projektne, tehničke dokumentacije.

       Ovde napominjemo da smo dali primer potrebne dokumentacija u slučaju izgradnje NOVOG objekta. U slučaju rekonstrukcije, sanacije, adapracije ili dogradnje postojećih objekata, postupak je sličan, uz određeme moguće modifikacije, sa ili bez dodatnih tehničkih uslova ili potrebnih saglasnosti, u zavisnosti od vrste, namene i lokacije planiranih radova i objekta.

Potrebni koraci, saveti i pomoć...

OSNOVNI KORACI - OD IDEJE DO UPOTREBNE DOZVOLE (varijante postupka):

Utvrđivanje uslova za izgradnju i izvođenje radova:
   A: Informacija o lokaciji
   B: Idejno rešenje
   C: Lokacijski uslovi

1. Pribavljanje akta kojim se odobrava građenje ili izvođenje radova
1. Pribavljanje Građevinske Dozvole:
   A: Generalni projekat i prethodna studija opravdanosti
   B: Idejni Projekat i/ili studija opravdanosti
   C: Projekat za građevisnku dozvolu (PGD)
   D: Tehnička Kontrola projekta za građevinsku dozvolu
   E: Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu
   F: Dokaz o uređenju imovinsko-pravnih odnosa
   G: Projektovanje izgradnje infrastrukture - građenje na neopremljenim lokacijama (u slučaju da nedostaje određena trasa infrastrukture)
   H: Izmirivanje Doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
   I: Izdavanje Građevinske Dozvole
   J: Izmena Građevinske Dozvole (u slučaju odstupanja pre ili u toku izgradnje)

2. Pribavljanje Rešenja o odobrenju
   A: Idejni projekat za radove koji se vrše na osnovu Rešenja o odobrenju
   B: Rešenje o odobrenju

3. Posebni slučajevi
   A: Objekti i radovi koji se mogu izvoditi bez akta
   B: Postavljanje i uklanjanje montažnih privremenih objekata
   C: Izgradnja na osnovu Privremene Građevinske dozvole
   D: Uklanjanje objekata


4. Izvođenje radova
   A: Projekat za izvođenje
   B: Pribavljanje saglasnosti
   C: Prijava radova
   D: Izvođenje radova
   E: Stručni nadzor


Završni koraci
   A: Priključenje objekta na infrastruktune sisteme i mreže
   B: Projekat izvedenog objekta (u slučaju da je odstupljeno od PGD-a)
   C: Tehnički pregled
   D: Upotrebna Dozvola
   E: Uknjiženje objekta

     To bi bio kratki uvod i pregled aktivnosti koje Vas očekuju u procesu izgradnje Vašeg objekta.
     Potrebno je napomenuti još i da sve aktivnosti vezane za planirane radove i izradu potrebne tehničke dokumentacije se moraju obraditi preko sistema "Objedinjene procedure".
     Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

     Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure ("Službeni glasnik RS", broj 68/2019) bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne evidencije, kao i ovlašćenja i obaveze registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru, način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri, kao i forma u kojoj se u toj proceduri dostavljaju, odnosno razmenjuju, tehnička dokumentacija i akta.

     U prethodnim delovim teksta smo napomenuli da Vi podnosite Zahtev u procesu Objedinjene Procedure. Ako Vama odgovara, kod nas imate  mogućnost da Vas mi i zastupamo u predmetnom procesu.  Za sva potrebna dopunska objašnjenja vezana za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnimsavetima i informacijama.


Kontakt