Proces izrade projekta, potrebna dokumenta i proces izgradnje

 

Vrsta zahteva, procesa, radova:

 Potrebno vreme obrade

Obrađuju sledeće službe:

 

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

 

Odeljenje za urbanizam

1.

LOKACISKI USLOVI

28 Dana

Odeljenje za urbanizam

 

Sve uslove obezbeđuje nadležno Opštinsko odeljenje (po Zakonu iz 2014.god)

 

 

 

Zahtev za izdavanje lokaciske dozvole

 

Odeljenje za urbanizam

 

Izvod iz katastra podzemnih instalacija

 

Odeljenje za urbanizam

 

Dokaz o vlasništvu - Izvod iz lista nepokretnosti

 

Katastar

 

Kopija plana

 

Katastar

 

Uslovi za priključak na infrastrukturu kom. preduzeća

 

Odeljenje za urbanizam

 

- PTT

 

Telekom

 

- JP. - Vodovod i Kanalizacija

 

JP. Vodovod

 

- JP. - Elektrodistribucija

 

JP. Elektrodistribucija

 

- JP. - Energo Gas

 

Energo Gas

 

Posebni uslovi (Zavod za Zaštitu Spomenika, sanitarni, ekološki, tehnički uslovi…)

 

U zavisnosti od vrste, lokacije I potrebe objekta

2.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

15 Dana

Odeljenje za urbanizam

 

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole

 

Odeljenje za urbanizam

 

Glavni projekti A,K,EI,ViK,MI u 3 primerka

 

Projektni biro

 

Izveštaj o izvršenoj teh. kontroli Glavnih projekata

 

Projektni biro

 

Dokaz o pravu svojine

 

Katastar

 

Saglasnosti stanara, suvlasnika ili suseda objekta

 

Overava se u Sudu

 

Ugovor o radovima sa predsednikom kućnog saveta

 

Overava se u Sudu

 

Ugovor o uređivanju građevinskog zemljišta

 

Direkcija za izgradnju

 

Administrativna taksa

 

Odeljenje za urbanizam

3.

PRIJAVA RADOVA

8 Dana

Odeljenje za urbanizam

 

Prijava radova se podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru i mora da sadrži početak i rok završetka gradnje odnosno izvođenja radova.

 

 

4.

IZVOĐENJE RADOVA

 

 

 

Geodetski snimak temelja

 

Firma za geod. radove

 

Potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom

3 Dana

Odeljenje za urbanizam

5.

UPOTREBNA DOZVOLA I TEHNIČKI PREGLED

30 Dana

 

 

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole

 

Investitor

 

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole - stari zakon

 

Investitor

 

Kopija građevinske dozvole

 

Katastar

 

Kopija plana sa ucrtanim objektom

 

Katastar

 

Glavni projekat ili projekat izvedenog objekta

 

Investitor

 

Tehnička kontrola projekta izvedenog objekta

 

Projekni biro

 

Potvrda o usaglašenim temeljima sa glavnim projektom

 

Odeljenje za urbanizam

 

Potvrda o snimljenim dimljacima

 

JKP

 

Potvrda o Izmirenju obaveza za kontejnere

 

JKP

 

Atesna dokumentacija i Građevinski Dnevnik

 

Investitor – Izvođač radova

 

Tehnički pregledi zapisnika o tehničkom pregledu

30 Dana

 

 

Naknada za izvršen tehnički pregled

 

Investitor

6.

UKNJIŽBA IZVEDENOG OBJEKTA

8 Dana

Katastar

 

Zahtev za uknjižbu objekta

 

Investitor

 

Građevinska dozvola

 

Investitor

 

Lokaciska dozvola

 

 

 

Upotrebna dozvola

 

Investitor

7.

UKNJIŽBA STANA

 

 

 

Zahtev za upis stana

 

Investitor

 

Overen ugovor u sudu o kupoprodaji

 

Investitor - Kupac

 

Potvrda Uprave prih. da je plaćen porez na prenos prava

 

Uprava prihoda

 

Situacioni plan stana

 

Kupac

 

Uslovi za priključak na infrastrukturu kom. organizacije

30 Dana

Odeljenje za urbanizam

 

- PTT

30 Dana

Telekom

 

- JP. Vodovod i Kanalizacija

30 dana

JP. Vodovod

 

- JP. Elektrodistribucija

30 Dana

JP. Elektrodistribucija

 

- JP. Energo Gas

30 Dana

JP. Energo Gas