Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Član 1.


U Zakonu o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 47/03 ) u članu 2. tačka 11) menja se i glasi:
''11) "NUTS" je nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica po standardima Evropske Unije, odnosno Statističkog zavoda EU u Luksemburgu (EUROSTAT). NUTS 1 ima tri do sedam miliona stanovnika, NUTS 2 ima 800.000 do tri miliona stanovnika, NUTS 3 ima 150.000 do 800.000 stanovnika, a ispod 150.000 stanovnika ima teritorijalna jedinica lokalne samouprave;'' 
U tački 25) posle reči: "saobraćaja” dodaje se zapeta i reči: ”zaštite od požara”.
U tački 27) posle reči: "saobraćaja” dodaje se zapeta i reči: ”zaštite od požara”.
U tački 29) posle reči: "10/0,4 kV” dodaju se reči: ”i 20/0,4 kV”.
Posle tačke 30) dodaje se tačka 31) koja glasi:
"31. "standardi pristupačnosti" jesu obavezne tehničke mere, standardi i uslovi projektovanja, planiranja i izgradnje kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama."

Član 2.

U članu 5. stav 2. reči: "javnim službama" zamenjuju se rečima: "javnim agencijama".

Član 3.

Član 9. menja se i glasi:

Član 9.

Organi Agencije su upravni odbor i direktor.
Predsednika i članove upravnog odbora, kao i direktora, imenuje i razrešava Vlada. 
Predsednik i članovi upravnog odbora, kao i direktor, imenuju se na period od četiri godine, s tim što isto lice ne može biti imenovano više od dva puta. "

Član 4.

Naslov iznad člana 10. i član 10. menjaju se i glase:
"Upravni odbor
Član 10.
Upravni odbor Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor) ima pet članova koji se imenuju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, na predlog ministarstava naležnog za poslove prostornog planiranja.
Upravni odbor nadzire poslovanje Agencije, pregleda godišnji izveštaj o poslovanju i završni račun Agencije, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Predsedniku i članovima Upravnog odbora pripada naknada za rad.
Predsedniku Upravnog odbora pripada naknada u visini od 30% neto zarade direktora Agencije, a članovima Upravnog odbora u visini od 25% neto zarade direktora Agencije."

Član 5.

U članu 11. tačka 3) reč: "Savet" zamenjuje se rečima: "Upravni odbor".
U tački 4) reč: "Saveta" zamenjuje se rečima: "Upravnog odbora".


Član 6.

Naslov iznad člana 12. i član 12. brišu se.

Član 7.

U članu 13. stav 3. reč: "Savet" zamenjuje se rečima: "Upravni odbor".

Član 8.

U članu 21. stav 3. reči u zagradi: ”do evropskog NUTS 4 standarda veličine prostornih jedinica” zamenjuju se rečima: ”veličine teritorijalnih jedinica lokalne samouprave do 150.000 stanovnika”.
Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:
”Na prostorni plan opštine, pre objavljivanja, pribavlja se saglasnost ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja, radi utvrđivanja usklađenosti tog plana sa drugim planskim dokumentima, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona. ”

Član 9.

U članu 24. stav 2. reč: ”Agencije” zamenjuje se rečima: ”ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja”.
U stavu 3. reči: ”nadležnog ministarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije” zamenjuju se rečima: ”ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja”.

Član 10.

U članu 27. stav 1. menja se i glasi:
"Planska dokumenta, pod uslovima propisanim ovim zakonom, može da izrađuje preduzeće, odnosno druga organizacija, koje osnuje opština za obavljanje te delatnosti, kao i preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poslova prostornog planiranja i izrade planskih dokumenata (u daljem tekstu: nosilac izrade plana)."

Član 11.

U članu 29. stav 4. reč: ”Agencija” zamenjuje se rečima: ”ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja”.

Član 12.

U članu 34. stav 2. menja se i glasi:
”Predsednik i članovi Komisije imenuju se iz reda uglednih stručnjaka za oblast prostornog planiranja i urbanizma i drugih oblasti koje su od značaja za obavljanje stručnih poslova u oblasti planiranja i uređenja prostora i izgradnje. Jednu trećinu članova Komisije imenuje ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva, a za planove koji se donose na teritoriji autonomne pokrajine, jednu trećinu članova Komisije imenuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva uz saglasnost ministra nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva.”

Član 13.

U članu 39. stav 5. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:
”1a) parcelacija;”

Član 14

U članu 42. stav 2. dodaje se tačka 15) koja glasi:
"15) posebne uslove kojima se javne površine i javni objekti od opšteg interesa čine pristupačnim osobama sa invaliditetom u skladu sa standardima pristupačnosti."

Član 15.

U članu 45. stav 3. u uvodnoj rečenici posle reči: ”sadrži” dodaju se reči: ”tekstualni i grafički deo i definiše”.
Stav 4. briše se.

Član 16.

U članu 48. stav 1. reči: "u saradnji sa Komisijom” brišu se.

Član 17.

U članu 50. st. 1 i 2. menjaju se i glase:
”Urbanističke planove, pod uslovima propisanim ovim zakonom, može da izrađuje preduzeće, odnosno druga organizacija, koje osnuje opština za obavljanje poslova urbanističkog planiranja, kao i preduzeća, odnosno druga pravna lica, koja su upisana u odgovarajući registar za obavljanje poslova urbanističkog planiranja i izrade urbanističkih planova.”
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 18.

U članu 53. stav 1. menja se i glasi:
”Pre podnošenja predloga urbanističkog plana organu nadležnom za njegovo donošenje, obavlja se javni uvid putem oglašavanja u dnevnom i lokalnom listu. Javni uvid traje najmanje 15 a najduže 30 dana od dana oglašavanja. ”
U stavu 3. reči: ”sa svim primedbama i stavovima po svakoj primedbi” zamenjuju se rečima: ”sa prihvaćenim primedbama i stavovima po primedbama”.

Član 19.

U članu 54. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
”Na generalni plan koji se donosi za grad, odnosno grad Beograd, pre objavljivanja, pribavlja se saglasnost ministra nadležnog za poslove urbanizma, radi utvrđivanja usklađenosti tih planova sa planskim dokumentima, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona. "
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 20.

U članu 57. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: ”dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu.”


Član 21.

U članu 58. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
"Za izgradnju telekomunikacionih objekata na području za koje nije predviđena izrada urbanističkog plana, odnosno za koje nije donet urbanistički plan ili urbanističkim planom nije predviđena izgradnja te vrste objekata, izdaje se akt o urbanističkim uslovima u skladu sa uslovima organa, odnosno organizacija nadležnih za poslove telekomunikacija, u skladu sa zakonom. 
Akt iz stava 3. ovog člana sadrži definisanu poziciju i trasu polaganja telekomunikacionog sistema datog na ažuriranoj katastarsko-topografskoj podlozi, dopunjenoj sa snimljenim podzemnim katastrom."
Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 22.

Posle člana 59. dodaje se član 59a koji glasi:
”Član 59a
Protiv akta o urbanističkim uslovima može se podneti prigovor u roku od 15 dana od dana njegovog izdavanja.
Po prigovoru odlučuje rešenjem organ koji je izdao akt o urbanističkim uslovima.
Ako nadležni organ povodom podnetog zahteva utvrdi da nema uslova za izdavanje akta o urbanističkim uslovima, donosi rešenje kojim se zahtev odbija.
Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba. ”

Član 23.

U članu 61. stav 2. menja se i glasi:
”Urbanistički projekat iz stava 1. ovog člana izrađuje se na overenom katastarsko-topografskom planu kao projekat parcelacije, odnosno kao urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane izgradnje.
Projekat parcelacije sadrži:
1)    parcelaciju sa analitičko-geodetskim elemetima;
2)    definisane regulacione i nivelacione uslove;
3)    prikaz priključaka na tehničku infrastrukturu.
 Urbanističko-arhitektonsko rešenje planirane izgradnje sadrži:
1)    situacioni prikaz parternog rešenja i pejzažnog uređenja;
2)    idejna arhitektonska rešenja objekata;
3)    prikaz saobraćaja i komunalne infrastrukture sa priključcima na spoljnu mrežu; 
4)    parcelaciju i saobraćajna rešenja;
5)    tekstualni opis rešenja. ”.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 24.

U članu 64. stav 1. posle reči: ”vlasnika” dodaje se zapeta i reči: ”odnosno korisnika”.
U stavu 2. posle reči: ”vlasnici” dodaje se zapeta i reči: ”odnosno korisnici”.

Član 25.

U članu 65. stav 2. posle reči: ”vlasnika” dodaje se zapeta i reči: ”odnosno korisnika”.
U stavu 3. posle reči: "vlasništvu" dodaju se reči: "odnosno o pravu korišćenja".

Član 26.

U članu 66. stav 2. posle reči: ”vlasnika” dodaje se zapeta i reči: ”odnosno korisnika”.
U stavu 3. posle reči: "vlasništvu" dodaju se reči: "odnosno o pravu korišćenja".

Član 27.

U članu 77. stav 4. reči: "najvećeg planom dozvoljenog indeksa izgrađenosti", brišu se."

Član 28.

U članu 84. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi: 
”Pravo korišćenja iz stava 1. ovog člana koje je preneto na osnovu ugovora iz stava 5. ovog člana je u prometu.”

Član 2.

U članu 89. stav 4. tačka 6) reči: "gradskih sistema za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, kao i postrojenja za prečišćavanje voda” zamenjuju se rečima: ”sistema za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda u gradovima i gradskim naseljima preko 100.000 stanovnika, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l/s ”. 
U tački 7) reči: ”regulacionih radova” zamenjuju se rečima: ”vodoprivrednih objekata”.
Tačka 8) menja se i glasi:
”8) kulturnih dobara od izuzetnog značaja i objekata u njihovoj zaštićenoj okolini i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima i naseljima), u skladu sa zakonom;”
Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a) koja glasi:
”9a) regionalnih deponija za odlaganje neopasnog otpada za ekvivalent stanovnika preko 200.000; ”
Tačka 12) menja se i glasi:
”12)  luka i pristaništa, osim marina;"
U tački 16) reč: "radova” zamenjuje se rečju: "građevina”.

Član 30.

U članu 91. stav 1. tačka 1) reči: ”šest meseci” zamenjuju se rečima: ”godinu dana”.
U tački 2) reč: "usklađen” zamenjuje se rečima: ”potvrđen od strane nadležnog organa da je urađen u skladu”.

Član 31.

U članu 94. stav 1. posle reči: "odobrava; "dodaju se reči: "postojećem objektu koji se ruši radi izgradnje objekta za čiju se izgradnju izdaje odobrenje;"

Član 32.

U članu 97. posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:
”Prijavu iz st. 1, 4. i 7. kao i prijavu za adaptaciju porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, potvrđuje opštinska, odnosno gradska uprava. ”
Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

Član 33.

U članu 98. stav 1. posle reči u zagradi: "kiosci, letnje bašte, pokretne tezge i sl.” dodaju se reči: ”i plovećih postrojenja na vodnom zemljištu”.

Član 34.

U članu 103. stav 2. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:
”7a) situacioni plan; ”

Član 35.

U članu 110. stav 3. reči: ”tač. 1)-10)” brišu se.

Član 36.

Član 117. menja se i glasi:
"Odgovorni izvođač radova rukovodi građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova.
Odgovorni izvođač radova može biti lice sa visokom stručnom spremom ili višom stručnom spremom za objekte iz stava 5. ovog člana odgovarajuće struke, odnosno smera i licencom za izvođenje radova.
Licencu za odgovornog izvođača radova može da stekne lice sa visokom ili višom stručnom spremom ogovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom, odnosno pet godina radnog iskustva sa višom stručnom spremom, sa stručnim rezultatima na građenju objekata.
Stručnim rezultatima na građenju objekta u smislu stava 3. ovog člana smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju građenjem ili saradnji na građenju najmanje dva objekta.
Građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd, spratnosti PO+P+4+PK čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m2 bruto površine, objekata manje složenih građevinskih konstrukcija raspona do 12 metara, lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da bude odgovorni rukovodilac radova i lice koje ima višu školsku spremu odgovarajuće struke, odnosno smera, položen stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva i sa važećom licencom.
Građenje stambenih i pomoćnih objekata za svoje potrebe i potrebe članova porodičnog domaćinstva, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalacijskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da rukovodi lice sa završenom višom ili srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i položenim stručnim ispitom."

Član 37.

U članu 118. stav 6. tačka 5) posle reči: "dnevnik” dodaje se zapeta i reči: ”građevinsku knjigu”.

Član 38.

U članu 138. stav 1. tačka 5) posle reči: ”zakona” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ”odnosno da li se promene stanja u prostoru vrše u skladu sa pravilima i standardima struke.”

Član 39.

U članu 140. stav 1. tačka 9) posle reči: "dnevnik” dodaje se zapeta i reči: ”građevinsku knjigu” a posle reči: ”i” dodaje se reč: ”obezbeđuje”.

Član 40.

U članu 147. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
”Gradu Beogradu poverava se rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja donetog u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata koji se grade na teritoriji grada Beograda u skladu sa ovim zakonom."
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 41.

U članu 153. posle stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:
"Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj investitor javnog objekta od opšteg interesa odnosno odgovorno lice koje ne obezbedi pristup javnom objektu od opšteg interesa osobama sa invaliditetom u skladu sa standardima pristupačnosti."

Član 42.

U članu 155. stav 1. tačka 2) posle reči: "dnevnik” dodaju se reči: ”i građevinsku knjigu”.

Član 43.

U članu 156. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:
”5a) izda izvod iz urbanističkog plana, odnosno akt o urbanističkim uslovima protivno ovom zakonu i propisima donetim na osnovu ovog zakona (čl. 56. i 57);”

Član 44.

U članu 163. posle reči: "zemljište" brišu se reči: "u visini stostrukog iznosa", a reč: "propisanog " zamenjuje se rečju: "propisanu".

Član 45.

U članu 169. stav 3. reči: "do isteka roka za donošenje urbanističkog plana," zamenjuju se rečima: "do donošenja urbanističkog plana na osnovu ovog zakona”.

Član 46.

U članu 170. stav 2. briše se.

Član 47.

Opština će odrediti građevinsko zemljište iz člana 69. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS ", broj 47/03- u daljem tekstu: Zakon) za javno građevinsko zemljište u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48.

Vlasnik objekta izgrađenog, odnosno rekonstruisanog bez građevinske dozvole do dana stupanja na snagu Zakona, dužan je da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prijavi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi objekat čije je građenje, odnosno rekonstrukcija završena bez građevinske dozvole. 
Uz prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi se:
1)    dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. Zakona.
2)    geodetski snimak sa skicom parcele, objektima i površinom objekata. 
Po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana opštinska, odnosno gradska uprava u roku koji ne može biti duži od 90 dana obaveštava vlasnika, odnosno investitora objekta o mogućnostima usklađivanja objekta sa urbanističkim planom, odnosno o uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno o dokumentaciji koju je dužan da priloži uz zahtev.

Član 49.

Vlasnik objekta izgrađenog, odnosno rekonstruisanog bez građevinske dozvole, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana prijema obaveštenja iz člana 48. stav 3. ovog zakona, uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju prilaže naročito:
1)    projekat izvedenog objekta;
2)    dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. ovog zakona;
3)    dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.
Kad opštinska, odnosno gradska uprava utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, odobrenje za izgradnju i upotrebnu dozvolu, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju može izdati jednim rešenjem.
Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje sadržinu i način izrade projekta izvedenog objekta, odnosno tehničke dokumentacije iz stava 1. ovog člana, kao i sadržinu i način izdavanja odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole.

Član 50.

Ako vlasnik objekta izgrađenog, odnosno rekonstruisanog bez građevinske dozvole ne prijavi objekat odnosno ne podnese zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju ili ne pribavi odobrenje za izgradnju, građevinski inspektor će doneti rešenje o rušenju objekta, odnosno dela objekta ako rešenje nije doneto.

Član 51.

Objekat koji se koristi za stanovanje čije je građenje, odnosno rekonstrukcija završena bez građevinske dozvole do 13. maja 2003. godine i koji je njegov vlasnik prijavio opštinskoj odnosno gradskoj upravi do 13. novembra 2003. godine može, pod propisanim uslovima, biti privremeno, do izdavanja odobrenja za izgradnju, priključen na elektroenergetsku, termoenergetsku ili telekomunikacionu mrežu, vodovod i kanalizaciju.

Član 52.

Privremena pravila građenja primenjivaće se do donošenja urbanističkog plana na osnovu Zakona a najduže do isteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Po isteku roka iz stava 1. ovog člana privremena pravila građenja prestaju da važe.

Član 53.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".