REKLAME - Projekti reklamnog oglašavanja

       Za svaku istaknutu i postavljenu reklamu, sredstvo za oglašavanje i druge reklamne objekte, neophodno je ispuniti određene i propisane uslove regulisane Pravilnicima, Normativima i Odlukama nadležnih organa kako bi se dobila adekvatna Dozvola. U zavisnosti od lokacije, oblika, opremljenosti i konstrukcije, jasno su definisani svi uslovi i potrebna dokumentacija za postavljanje reklama, kao i nadležnost davanja Saglasnosti i Dozvole.

        Isticanje i postavljenje reklame, reklamnog panela i/ili drugih reklamnih objekata i sredstava je regulisano Pravilnicima i Odlukama nadležnih Skupština Opština. Jasno su definisani svi uslovi i potrebna dokumentacija za postavljanje reklama i mi vam možemo pomoći izradom potrebne tehničke dokumentacije. Ako je predviđena (predmetna) lokacija reklame u stambenoj i/ili poslovnoj zoni, saglasnost daje nadležna Opština. Ukoliko je reklama u okviru saobraćajnica, dozvolu/saglasnost izdaje nadležna Direkcija za puteve. Ukoliko se reklama postavlja u zoni specifične zaštite (dela grada odnosno predmetnog, samog objekta), obavezna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika. U zavisnosti od mesta i tipa postavljanja, u retkim slučajevima, za odobrenje je potrebna i saglasnost organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, sekretarijata za vazdušni saobraćaj, itd.

      Projektna dokumentacija za reklamu, u zavisnosti od vrste, uz arhitektonski projekat može da sadrži i projekat elektroinstalacija (elektroprojekat) i projekat statike (statički proračun), overen od strane inženjera, sa odgovarajućim Licencama. i potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli obrađene dokumntacije.

     Kod nas možete dobiti kompletnu tehničku dokumentaciju za postavljanje reklame koji je izrađen u skladu sa „Pravilnikom o tipu, veličini, uslovima i postupku za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Beograda“ koji je važeći dokument koji reguliše ovu oblast.

Za kompletiranje dokumentacije u postupku pribavljanja saglasnosti i odobrenja za postavljanje reklame, neophodno je da klijent dostavi sledeću dokumentaciju:

1. Pravni osnov vlasništva (izvod iz lista nepkretnosti ili ugovor o zakupu nad objektom odnosno delom objekta)

2. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre

3. Kopija poslednjeg plaćenog računa za električnu energiju (u slučaju da je reklama osvetljena ili prosvetljena)

4. Punomoćje za lice koje zastupa klijenta u procesu pribavlja dozvole


    Odobrenje za reklamu veličine do dva kvadrata izdaje nadležna opština gde je lokacija predmetnog poslovnog prostora, dok se odobrenje za reklamu preko dva kvadrata dobija od Gradskog sekretarijata za saobraćaj. Plaćanje takse za reklamu je obavezno, a cena se ne menja u zavisnosti od veličine reklame.

      Na osnovu potrebne dokumentacije nadležna Opština izdaje Odobrenje za postavljanje reklame.

      Plaćanje se vrši u Upravi za prihode grada, a visina iznosa zavisi od zone u kojoj se objekat/poslovni prostor nalazi. Sadržaj i tip reklame (neosvetljena, prosvetljena ili osvetljena neonskiom svetlima ili LED elementima) ne utiče na iznos takse.
        Dozvola za postavljanje reklame se dobija u opštini u kojoj se nalazi predmetni poslovni prostor/objekat, u odeljenju za komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i koordinaciju investicionog projekta, odsek za upravne poslove.


       Za sve potrebne informacije i objašnjenja, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Kontakt